Автомобилна спедиция

24
September 2024

Автомобилна спедиция


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"


Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките по шосе; млади специалисти, които търсят професионална реализация в областта на спедицията.

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
05.02. - 16.03.2024
27.05. - 06.07.2024
24.09. - 02.11.2024
04.11. - 07.12.2024
Присъствено
присъствен практикум + месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
01.04. - 11.05.2024
Индивидуално
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на автомобилната спедиция!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:

ІПравна регламентация на фигурата и дейността на спедитора: Договори - основни положения относно Закона за задълженията и договорите; Търговски закон - спедиционен договор (сключване, действие и недействителност на договора). 
ІІ. Общи спедиторски и общи складови условия на НСБС:
Правна фигура на спедитора съгласно ОСУ като: пълномощник, търговски представител и оператор; Отговорност на спедитора и ограничение на обезщетението съгласно ОСУ и ОСКУ; Рекламации и давностен срок.
ІІІ. Общи знания за спедиторската професия. Организация на спедиторската фирма: Фирмена структура;технология на спедиторската дейност; създаване на процедури за контрол над предадените от клиента стоки; превантивни и коригиращи мерки, работа с клиенти; дефиниране на продукта и сегментация на пазара; определяне на цени и провеждане на ценова политика; етапи на сключване и изпълнение на спедиторската сделка.
ІV. Правна регламентация на превозите по шосе: Приложение на Конвенцията CMR; сключване и изпълнение на договор за превоз; право на разпореждане; отговорност на превозвача; искове, давност, ограничена отговорност; практически упражнения - попълване на товарителница.
V. Международен автомобилен транспорт и спедиция: Правна регламентация на превозите по шосе; многостранни и двустранни транспортни спогодби; Комбинирани транспорти; превоз на комплектни товари; специализирани превози; транспорт на особено тежки и извънгабаритни товари; организация на групажен транспорт; тарифи при превозите на групажни пратки; изисквания към транспортната опаковка и маркировка на стоките; практически упражнения и попълване на документи.
VІ. Задължителни правила, които трябва да бъдат спазвани  при изготвяне на оферти:
Етапи: запитване, тарифиране, изготвяне на оферта, доизясняване на офертата; попълване на примерна оферта.
VІІ. Структура на ИНКОТЕРМС: Особености на използване правилата ИНКОТЕРМС:2020
VІІІ. Складиране и съхранение на стоки: Нормативни актове; видове складове и обезпечения; материална отчетност. Принципи на складиране; стелажни системи и оборудване; системи за обработка на товарите; набиране на поръчки и презареждане; автоматизирани складови системи; проектиране на склад; управление и информация.​
ІХ. Митническа конвенция за международни превози на товари под покритието на ТИР карнета
Х. Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе – АDR
ХІ. Транспортни застраховки: Застраховка „Товари по време на превоз” (Карго); Застраховка „Отговорност на превозвача”; Застраховка „Отговорност на спедитора”; Процедура при настъпване на застрахователно събитие; Практически задачи – изчисляване на „застрахователната сума”.
ХІІ. Товарни документи и документи на ФИАТА: Общи разпоредби и правила за използването на: Мултимодален коносамент – Negotiable FIATA Multimodal Bill of Lading  (FBL); Реципис на ФИАТА – Forwarders Certificate of Receipt (FCR); Спедиторски сертификат за транспорт - Forwarders Certificate of transport  (FCT); Складова разписка – FIATA Warehouse receipt (FWR); Декларация на товародателя за превоз на опасни товари – Shippers declaration for the transport of Dangerous goods  (SDT)


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Присъствена форма:

 • за участник от фирма - 650 лв. без ДДС (780 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 650 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 520 лв. без ДДС (624 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 550 лв. без ДДС (660 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 550 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 440 лв. без ДДС (528 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.


Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи