Въведение в спедиторската дейност и транспорта

07
October 2024

Въведение в спедиторската дейност и транспорта


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"Въведение в спедиторската дейност и транспорта",
част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Целева аудитория: хора, които търсят професионална реализация в областта на спедицията, транспорта и логистиката или наскоро са започнали кариера в тази област.

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

05.03. - 13.04.2024
27.05. - 06.07.2024
07.10. - 16.11.2024

Присъствено дневно
(5 работни дни) + дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE)
временно не се предлага
Индивидуално
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на спедицията и транспорта!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

Тема 1: Въведение в организацията на спедиторската дейност:

 • Правна уредба на спедицията и спедиционния договор – законодателство и практика:
 • Правен статут на Спедитора съгласно Търговския закон на България
 • Общи Спедиторски и складови условия на НСБС
 • Международната търговия и дейността на Спедитора:
 • рискове в международната търговия 
 • условия на договора между продавача и купувача; условия на доставката (ToD) – INCOTERMS
 • документи при износа и вноса
 • документарен акредитив (Letter of Credit, L/C)
 • Организация на дейността на спедиторската компания; корпоративна структура на компанията; видове спедиторски компании; функции и дейности на спедиторската компания; технологичен цикъл на спедиторската дейност
 •  Видове спедиторски услуги
 • Продажба на услугите, маркетинг и реклама
 • Клиентски запитвания и оферти на спедитора
 • Изпълнение на спедиторската поръчка
 • Финансови и правни изисквания:
 • Оперативна отчетност и отчитане на себестойността
 • Кредитна политика и кредитен рейтин;
 • Управление на риска

Тема 2: Въведение в организацията на превозите на товари с автомобилен транспорт

 • Правно-нормативна рамка и изисквания за достъп до професията „Автомобилен превозвач на стоки“
 • Основни типове превозни средства за транспорт на стоки по шосе
 • Видове услуги в автомобилния товарен транспорт и тяхното икономическо значение
 • Интермодални превози шосе-вода и шосе-железница

Тема 3: Въведение в организацията на превозите на товари с железопътен транспорт

 • Правни норми регулиращи международния и национален жп транспорт
 • Оперативен аспект на железопътните превози; предимства и недостатъци на жп транспорта в сравнение с автомобилния транспорт
 • Транспортни средства, инфраструктура и технологии:
 • Конвенционални железопътни превози
 • комбинирани превози жп – шосе
 • специални железопътни превози
 • Видове услуги в железопътния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Тема 4: Въведение в организацията на превозите на товари с въздушен транспорт

 • Общи знания за международните организации регулиращи въздушните превози
 • Карго Агент на IATA
 • Варшавска и Монреалска Конвенция
 • Трафик Конференции и зони на IATA
 • Общо устройство на въздухоплавателните средства и техните конструктивни особености
 • Видове услуги във въздушния товарен транспорт и тяхното икономическо значение

Тема 5: Въведение в организацията на превозите на товари с воден транспорт

 • Организация на превозите с морски транспорт
 • Международни правни норми и организации, регулиращи превозите по море 
 • Общи изисквания към опаковката и маркировката на стоките
 • Организационни форми на морските превози на стоки
 • Основни типове товарни кораби
 • Организация на превозите с речен транспорт
 • Правен режим на превозите по ВВП в Европа
 • Договор за международен превоз по вътрешните водни пътища
 • Типове речни кораби
 • География на плавателните водни пътища в Европа
 • Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.

Целта на обучението е да се добият въвеждащи знания за:

 • Организацията на спедиторската дейност
 • Организацията на превозите на товари с автомобилен транспорт
 • Организацията на превозите на товари с железопътен транспорт
 • Организацията на превозите на товари с морски и речен транспорт
 • Организацията на превозите на товари с въздушен транспорт

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 550 лв. без ДДС (660 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 550 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 440 лв. без ДДС (528 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи