Воден и мултимодален транспорт

07
October 2024

Воден и мултимодален транспорт


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"ВОДЕН И МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ",  част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Целева аудитория:

 • служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките с воден,  интермодален и мултимодален транспорт
 • млади специалисти, които търсят професионална реализация в областта на спедицията и логистиката
Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
19.02. - 06.04.2024
07.10. - 30.11.2024
Присъствено дневно
присъствен практикум + месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
временно не се предлага
Индивидуално
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на водната спедиция!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:

I. Общи знания за водния и мултимодален транспорт и въведение в спедицията:

 • Правна регламентация на водния и мултимодалния транспорт;
 • Отговорност на мултимодалния транспортен оператор;
 • Правна регламентация на фигурата на спедитора;
 • Форми на разплащане във външната търговия и връзката им с товарните документи;
 • Условия на доставка Инкотермс 2010 и практическото им приложение при доставки, осъществявани с контейнерен транспорт.

II. Спедиция и превоз на товари с морски транспорт

 • Международно морско право: основни понятия в морското право.
 • Правен режим на договора за превоз и отговорност на превозвача при морските превози на стоки – хагски правила, правила Хага-Висби, Хамбургски правила; Организации и институции, регулиращи тези превози.
 • Основни участници в транспортния процес по море – световни контейнерни превозвачи, корабособственици, превозвачи, наематели, брокери, агенти, спедитори, пристанищни оператори, морска и пристанищна администрации, независими контролни организации и др.
 • Търговски и технически особености на международните превози с морски транспорт. Организация на морските превози – трампово и линейно корабоплаване.
 • Основни търговско-технически характеристики на различните типове товарни кораби и тяхното приложение. Видове контейнерно оборудване. Превози на извънгабаритни товари (out of gauge).
 • Превози на опасни товари – IMO, IMDG code, специфика.
 • Пристанищна спедиция и обработка на товари в морски пристанища.

III. Специфики на контейнерните превози по море

 • Видове контейнери и тяхното приложение; идентификация и маркировка на контейнерите;
 • Технология на интермодалните контейнерни превози, основни участници в транспортната схема и взаимоотношения между тях;
 • FCL и LCL превози;
 • Процедури по договаряне на контейнерния превоз по море;
 • Пристанищна обработка на контейнерите, процедури при контейнеризация и деконтейнеризация на товарите;
 • Особености при внос/износ/транзит на товари с контейнерен транспорт;
 • Практически примери, разглеждане/попълване на документи.

IV. Спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа

 • Правни норми: спогодба CMNI относно договора за превоз и отговорността на превозвача; общи Условия на превозвачите по Рейн и Дунав - организации и институции, регулиращи тези превози.
 • Търговски и технически особености на международните превози с речен транспорт. Организация на корабоплаването по река Дунав: заявка за превоз; приемане и предаване на товарите; срок доставка; отговорности на страните;  открита и закрита навигация; отказ от договор за превоз;   претенции, искове, арбитраж.
 • Основни търговско-технически характеристики на различните типове речни и речно-морски товарни кораби.
 • Митнически режим на речните превози на стоки;
 • Превози на опасни товари – ADN, специфика.
 • Основни маршрути на речните превози на стоки между България и Европа и на речно-морските превози от / за  дунавски пристанища.
 • Пристанищна спедиция и обработка на товари в речни пристанища

V. Ценообразуване, офериране и сключване на договори за превоз на товари по море и река

 • Офериране и договаряне във водния транспорт - основни реквизити на офертите и специфични практики по отношение процеса на офериране и договаряне при воден транспорт на товари;
 • Видове тарифи за морски и речен превоз на стоки; такси – демюрейдж, магазинаж, документи. Методики за изготвяне на калкулации и цени за конвенционални и специални товари. Структура на интермодалното навло. Фидериране. Структура на терминалните разходи. Пристанищни тарифи за обработка на кораби и товари;
 • Методики за изготвяне на калкулации и на цени за конвенционални товари и специални товари (опасни стоки, стоки с температурен режим и др.) по море и по реките Дунав и Рейн;
 • Общи познания за различните типове и видове чартърни договори;
 • Транспортни и спедиторски документи, които се използват при превоз на стоки по море, по европейските вътрешни водни пътища и при комбинираните превози шосе / жп – море и река.

VI. Изпълнение на сключени договори, контрол на поръчката и местонахождението на товара, рекламации

 • Договори за превоз на товари във водния транспорт. Видове, специфични особености и приложение;
 • Изисквания за изпълнение на договорите за морски и речен превоз на стоки и за текущ контрол върху изпълнението на поръчката;
 • Приложение на TMS и e-търговията при морските и речни превози;
 • Специфика на предявяване и уреждане на рекламации за липси и повреди на превозваната стока и за забава в доставката;
 • Застраховки за отговорност на морския и на речния превозвач и на спедитора.

VII.  Мултимодален транспорт

 • Мултимодален, интермодален и комбиниран транспорт на товари, вкл. превози на транспортни единици (контейнери, сменяеми надстройки, полуремаркета);
 • Организиране на превози на контейнерен групаж (LCL);
 • Транспортните и спедиторски документи, използвани при мултимодалните и комбинираните превози;
 • Цени и оферти, сключва договори за мултимодален, интермодален и  комбиниран превоз на комплектни и частични  товари, групажни пратки и транспортни единици;
 • Изпълнение на сключените договори, контрол на изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Успешно завършилите курса ще имат знания,  умения и компетентности да:

 • Организират спедиция и превоз на товари с морски транспорт.
 • Организират спедиция и превоз на товари по вътрешните водни пътища на Европа.
 • Организират пристанищна спедиция и обработка на товари в морски и речни пристанища.
 • Изготвят цени и оферти, сключва договори за превоз на товари по море и река; попълва спедиторските и транспортните документи.
 • Организират изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Дистанционна форма:
 • за участник от фирма - 650 лв. без ДДС (780 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 650 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 520 лв. без ДДС (624 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи