Складова логистика

07
October 2024

Складова логистика


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"Складова логистика", част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Целева аудитория: мениджъри и служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките, както и хора, които търсят професионална реализация в областта на логистиката

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
Месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

15.04. - 01.06.2024
07.10. - 23.11.2024

Присъствено дневно
(5 работни дни) + дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE)
временно не се предлага
Индивидуално
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

при запитване

Валидиране на знанията

Удостоверете своята компетентност в областта на складовата логистика!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

Тема 1: Въведение в логистиката
 • Същност и характерни черти на логистиката. Видове логистика. Обект и цел на логистиката. Видове потоци в логистиката. Фази на логистичния процес.
 • Същност на концепцията за управление на веригата на доставките. Обща характеристика и конфигурация на веригата. Видове потоци във веригата на доставките. Сравнителна характеристика между логистика и управление на веригата на доставките.
 • Аспекти на веригата на доставките. Хоризонтално и вертикално измерение във веригата на доставките.  Ефект на Форестър (камшичен ефект), примери. Роля на логистиката и диструбицята във веригата на доставките. Снабдителни и дистрибуционни връзки във веригата. Модел на логистичната мрежа, верига на стойността на Майкъл Портър и модел на интегрираната рамка на веригата на доставките.
 • Казус: Верига на доставките на шоколад на Cadbury
 • Логистични стратегии. Място на логистичната стратегия във фирмената стратегия. АВС анализ. Стратегически, тактически и оперативни решения в логистиката.
 • Дистрибуционни стратегии. Логистични аспекти на дистрибуционните стратегии - основни модели на физическа дистрибуция.
 • Взаимовръзки на логистиката с маркетинга.  Взаимовръзки по отношение на елементите на маркетинг микса - продукт, цена, промоция и място. Взаимодействие между маркетинга и логистиката в областта на дистрибуцията.
 • Практическа задача: Логистичната стратегия на ИКЕА (представяне на филм, анализ на елементите на стратегията, логистичните дейности и групова дискусия)
 • Логистичен аутсорсинг. Видове логистични услуги. Доставчици на логистични услуги - 2PL, 3PL, 4PL и 5PL фирми. Типове взаимоотношения с доставчика на логистични услуги.
Тема 2: Логистика и дистрибуция. Въведение в управлението на веригата на доставките
 • Логистични дейности. Същност и класификация на логистичните дейности. Управление на запасите, транспортиране и обработка на поръчките.
 • Обслужване на клиентите.  Алгоритъм за дефиниране на политиката по обслужване на клиентите. Матрица за бенчамркинг на нивото на обслужване. Взаимозависимости между равнището на обслужване, логистичните разходи и печалбата.
 • Логистични разходи. Концепция за анализ на общите разходи. Типични криви на взаимозаменяемост между логистичните разходи. Фактори въздействащи върху логистичните разходи. Модел за формиране на себестойността и крайната цена в логистичния процес.
 • Изходяща логистика. Класификация на дистрибуционните канали. Дистрибуционна мрежа.
 • Посредници в дистрибуционните канали. Функции и видове посредници. Предимства и недостатъци на посредниците. Конфликти в дистрибуционния канал.
 • Казус: Посредници в дистрибуционните канали - по примера на Nestle
 • Планиране на ресурсите в дистрибицията. Същност и алгоритъм на подхода DRP. Примери.
 • Насоки за разработване на ключови показатели за обслужване на клиентите.
Тема 3: Складиране и дистрибуция
 • Подсигуряване на дейността и складови запаси: Снабдяване (Procurement); Типове складови запаси (наличности);  Себестойност на запасите (Inventory cost)
 • Складиране и съхраняване на стоки. Основни понятия при складирането. Дсладови системи. Обработващи систеи. Складови процеси. Приемане и заскладяване. Управление на наличностите. Набиране на поръчки (order picking) и експедиция.  Проектиране на склада. Управление на склада
 • Транспорт. Видове транспорт.  Избор на подходящ вид транспорт  (Modal choice  matrix)
 • Информационни системи в логистиката: Системи за управление на склада (Warehouse management systems-WMS). Системи за управление на транспорта (TMS)
 Тема 4: Информационни технологии в логистиката
 • Митнически складове. Информационна система ИНТРАСТАТ.
 • Маркиране на търговски и логистични единици с баркод. Стандарт за международна идентификация на търговски и логистични единици (GTIN, SSCC) и локации (GLN).   Стандартен логистичен етикет GS1 за нуждите на транспорта и складирането.    Стандарти за електронен обмен на документи  EANCOM и GS1 XML.   
 • Стандарти за качество на веригата на доставките и системи за безопасност. Стандарт за безопасност  на хранителните (бързооборотни) стоки НАССР. Стандарт ИСО 22000. Система за управление на критичните точки (HACCP). Изготвяне HACCP план и добри практики за складиране и дистрибуцията на  бързооборотни стоки.

Целта на обучението е:

 1. Да запознае с добрите и съвременни практики, свързани с управлението на веригата на доставките с фокус дистрибуционна и складова логистика.
 2. Да представи взаимовръзката между ключовите предметни области в логистиката, а именно: Логистична и дистрибуционна концепция; Верига на управление на доставките „Supply Chain Management“;  Измерване на представянето на веригата на доставките „Supply Chain Performance - Metrics„; Снабдяване и управление на запасите „Procurment and Inventory Management“; Складиране и съхранение; Транспорт на товарите – избор на подходящ вид транспорт „Modal Choice Matrix„; Информационни технологии в логистиката „Warehouse management Systems – WMS“.
 3. Да фокусира по-задълбочено вниманието върху част от предметните области: Логистична и дистрибуционна концепция; Планиране при веригата на доставките; Складиране и съхранение; Информационни системи в логистиката.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Дистанционна форма:
 • за участник от фирма - 600 лв. без ДДС (720 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 600 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 480 лв. без ДДС (576 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи