Заявление за записване

в курс "Автомобилна спедиция "

собствено, бащино и фамилно име на заявителя
населено място

Адрес по постоянно местоживеене:

Месторабота и адрес:

Фирма
Адрес по месторабота
Желая да бъда включен/а в курс „Автомобилна спедиция “, съгласно съдържанието на обявения учебен план:
Отбележете формата на обучение

Прилагам копие на диплома за завършено образование и медицинска бележка.

  Желая да ми бъде издадена фактура 

Данни за фактура

Политика за управление на личните данни

Натиснете тук