Учебен център - НСБС

Автомобилна спедиция

Описание

Придобиване на професионална квалификация по "Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

Електронна книга

Компетенции

 • Правен статут на Спедитора
 • Правната регламентация на международните превози на стоки по шосе
 • Митническата конвенция за международни превози на товари под покритието на ТИР карнети
 • Международна спогодба ADR
 • Складиране и съхранение на стоки
 • Ценообразуване при комплектни и частични товари
 • Изчисляване на тарифни разстояния при групажни превози и дистрибуция
 • Запитване за транспорт и изготвяне на оферти

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"


Съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което е припознато в страните от ЕС.

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща учебни ресурси по модул „Автомобилна спедиция“.
Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
06.02. - 18.03.2023
29.05. - 08.07.2023
25.09. - 04.11.2023
06.11. - 09.12.2023
Присъствено дневно
присъствен практикум (24-25.04.2023 г.) + месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
03.04. - 13.05.2023
Индивидуално
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на автомобилната спедиция!

при запитване

 

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките по шосе; млади специалисти, които търсят професионална реализация в областта на спедицията. 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.
Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него

 

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

ІПравна регламентация на фигурата и дейността на спедитора: Договори - основни положения относно Закона за задълженията и договорите; Търговски закон - спедиционен договор (сключване, действие и недействителност на договора). 
ІІ. Общи спедиторски и общи складови условия на НСБС:
Правна фигура на спедитора съгласно ОСУ като: пълномощник, търговски представител и оператор; Отговорност на спедитора и ограничение на обезщетението съгласно ОСУ и ОСКУ; Рекламации и давностен срок.
ІІІ. Общи знания за спедиторската професия. Организация на спедиторската фирма: Фирмена структура;технология на спедиторската дейност; създаване на процедури за контрол над предадените от клиента стоки; превантивни и коригиращи мерки, работа с клиенти; дефиниране на продукта и сегментация на пазара; определяне на цени и провеждане на ценова политика; етапи на сключване и изпълнение на спедиторската сделка.
ІV. Правна регламентация на превозите по шосе: Приложение на Конвенцията CMR; сключване и изпълнение на договор за превоз; право на разпореждане; отговорност на превозвача; искове, давност, ограничена отговорност; практически упражнения - попълване на товарителница.
V. Международен автомобилен транспорт и спедиция: Правна регламентация на превозите по шосе; многостранни и двустранни транспортни спогодби; Комбинирани транспорти; превоз на комплектни товари; специализирани превози; транспорт на особено тежки и извънгабаритни товари; организация на групажен транспорт; тарифи при превозите на групажни пратки; изисквания към транспортната опаковка и маркировка на стоките; практически упражнения и попълване на документи.
VІ. Задължителни правила, които трябва да бъдат спазвани  при изготвяне на оферти:
Етапи: запитване, тарифиране, изготвяне на оферта, доизясняване на офертата; попълване на примерна оферта.
VІІ. Структура на ИНКОТЕРМС: Особености на използване правилата ИНКОТЕРМС:2020
VІІІ. Складиране и съхранение на стоки: Нормативни актове; видове складове и обезпечения; материална отчетност. Принципи на складиране; стелажни системи и оборудване; системи за обработка на товарите; набиране на поръчки и презареждане; автоматизирани складови системи; проектиране на склад; управление и информация.​
ІХ. Митническа конвенция за международни превози на товари под покритието на ТИР карнета
Х. Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе – АDR
ХІ. Транспортни застраховки: Застраховка „Товари по време на превоз” (Карго); Застраховка „Отговорност на превозвача”; Застраховка „Отговорност на спедитора”; Процедура при настъпване на застрахователно събитие; Практически задачи – изчисляване на „застрахователната сума”.
ХІІ. Товарни документи и документи на ФИАТА: Общи разпоредби и правила за използването на: Мултимодален коносамент – Negotiable FIATA Multimodal Bill of Lading  (FBL); Реципис на ФИАТА – Forwarders Certificate of Receipt (FCR); Спедиторски сертификат за транспорт - Forwarders Certificate of transport  (FCT); Складова разписка – FIATA Warehouse receipt (FWR); Декларация на товародателя за превоз на опасни товари – Shippers declaration for the transport of Dangerous goods  (SDT)

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в присъствена форма:

 • за участник от фирма - 570 лв. без ДДС (684 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 570 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 456 лв. без ДДС (547.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 470 лв. без ДДС (564 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 470 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 376 лв. без ДДС (451.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)


Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.
Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК     IBAN BG08UNCR7000 1522 099482   BIC Code UNCRBGSF


За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс: Автомобилна спедиция

 

Другите за нас

Back to top