Митническо представителство

24
September 2024

Митническо представителство


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО",  част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Знаете ли, че ако кандидатствате за статус на Одобрен икономически оператор (ОИО) или за достъп до опростени митнически процедури, един от критериите е доказване на професионална компетентност на служителите?

В този курс може да я придобиете!

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Целева аудитория: Служители в спедиторски, логистични, транспортни, производствени и търговски фирми, занимаващи се с митническо представителство или осъществяващи външнотърговска дейност.

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
05.02. - 16.03.2024
27.05. - 06.07.2024
24.09. - 02.11.2024
04.11. - 07.12.2024
Присъствено
присъствен практикум + месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
01.04. - 11.05.2024
Индивидуално
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на митническото представителство!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:

ТЕМА 1: Правно-нормативна уредба на митническия контрол и митническото представителство – същност, обхват и характеристики. Митническия кодекс на Съюза и националното митническо и данъчно законодателство.

1.1. Характеристика на митническия контрол

 • Същност и обхват на митническия контрол;
 • Функции и задачи на митническия контрол;
 • Правно-нормативна уредба на митническия контрол;
 • Органи и организация на митническия контрол;
 • Митнически нарушения. Административнонаказателно производство.

1.2. Същност и съдържание на митническото представителство

 • Същностна характеристика на митническото представителство;
 • Права и задължения на митническите представители.

ТЕМА 2: Митнически, търговски, транспортни и други специфични документи при митническото представителство

 • Търговски документи;
 • Транспортни документи;
 • Митнически документи;
 • Други специфични документи.

ТЕМА 3: Обхват и технология на митническото представителство  при внос, износ и транзит на стоки.

 • Митническа стойност;
 • Тарифно класиране на стоки;
 • Преференциален и непреференциален произход на стоки;
 • Мерки на търговската политика на ЕС, защита на интелектуалната собственост;
 • Поставяне на стоки под митнически режим - документи и процедури.
 • Действия на митническите представители при внос на стоки;
 • Действия на митническите представители при износ на стоки;
 • Действия на митническите представители при транзит на стоки.

Тема 4: Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане        

 • Специфични нормативни изисквания към акцизните стоки;
 • Технологични особености на митническото представителство при акцизното облагане - документи и процедури;   
 • Контролни действия на митническите представители.
 • Митнически нарушения и наказания, произтичащи от акцизното законодателство.

Тема 5: Информационни технологии в митническото представителство. Обхват и технология на представителството при вътрешно-общностната търговия

 • Системи за контрол на вноса, износа, транзита, БАЦИС;
 • Софтуерни приложения, използвани в митническото представителство.
 • Документи и процедури при вътрешнообщностната търговия
 • Система ИНТРАСТАТ за отчетност на вътресъюзната търговия

Практически занимания и указания: Запознаване със сайта на Агенция Митници, видове представителство (пълномощно - форма, заверки); необходими документи и процедури при всеки митнически режим (примери за цялата процедура при внос и износ); основни правила и логика на тарифирането (запознаване и демонстрация в ТАРИК); процедури при изоставени стоки в складовете; специфични казуси по деклариране на пристигания и изпращания на стоки по система Интрастат; видове складове под митнически надзор; защита на интелектуалната собственост.

Очаквани резултати от обучението. Успешно завършилите курса ще имат знания,  умения и компетентности да:

 • Извършват митническо представителство и организират поставянето на стоки под митнически режим, като прилагат Митническия кодекс на ЕС и националното митническо и данъчно законодателство;
 • Изготвят документите за разпореждане със стоките или за тяхното поставяне под митнически режим;
 • Класират стоките в митническата тарифа на ЕС и определят тяхната митническа стойност;
 • Работят със сключените от ЕС споразумения за свободна търговия и на тази основа да определят произхода на стоките;
 • Познават информационните технологии в митническото представителство - системите за контрол на вноса, износа, транзита, БАЦИС, ИНТРАСТАТ и др.;
 • Консултират клиента за митническите формалности и оформянето на стоката.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Присъствена форма:

 • за участник от фирма - 650 лв. без ДДС (780 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 650 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 520 лв. без ДДС (624 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 550 лв. без ДДС (660 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 550 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 440 лв. без ДДС (528 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.


Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи