Превози на опасни товари

24
September 2024

Превози на опасни товари


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"Превози на опасни товари", част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

(дистанционна форма на обучение)


Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спо­годби за превоз на опасни стоки:

 • Спогодбата ADR за превоз по шосе
 • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR
 • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Разпоредбите на Конвенциите за транспорт на опасни стоки по шосе, по железница и по вътрешни водни пътища са почти изцяло хармонизирани. По-съществени са различията в изискванията за превоз на опасни стоки по море и по въздух, предвид спецификата на тези 2 вида транспорт.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на превозите на опасни товари.

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
15.04. - 18.05.2024
24.09. - 26.10.2024
Присъствено дневно
присъствен практикум + месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE
не се предлага
Индивидуално
месец и половина достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!
при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на превозите на опасни товари!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него.


УЧЕБНА ПРОГРАМА:

ТЕМА 1: Специфика на превозите на опасни товари

 1. Правен режим на превозите на опасни товари:
  • Класификация и списък на опасните товари;
  • Разпоредби за опаковане и превози в цистерни;
  • Разпоредби за транспортните операции и документи.
 2. Нормативна уредба на превозите на опасни товари
  • Международни конвенции и спогодби;
  • Стандарт EN 12798 за управление на качеството;
  • Регламент 1907/2006 (REACH);
  • Регламент 1272/2008 (CLP) на ЕС.
 3. Обработка и подготовка за превоз на опасните стоки. Обучение на персонала за работа с ОС. Роля на страните във веригата на доставките

ТЕМА 2: Превоз на опасни товари по шосе

 1. ADR регулация и нормативна уредба
 2. Класификация на опасните товари съгласно ADR
 3. Ограничения и забрани за превоза на опасни товари
 4. ADR декларация и други придружаващи Опасния товар документи. Мултимодален транспорт
 5. Опаковане и маркиране съгласно ADR
 6. Превоз, съгласно точка 1.1.3.6 ADR и Limited quantity
 7. Обозначаване на транспортната единица
 8. ADR оборудване за транспортната единица и тунелни ограничения
 9. Отговорност на страните при превоз на опасни товари

ТЕМА 3: Превоз на опасни товари по въздух

 1. Разпоредби на IATA (IATA DGR) и на ICAO (ICAO-TI)
 2. Идентификация на опасните стоки съгласно IATA DGR
 3. Ограничения и забрани за превоза на опасни стоки
 4. Опаковане съгласно IATA DGR
 5. Маркиране съгласно IATA DGR
 6. Етикетиране съгласно IATA DGR
 7. Документиране съгласно IATA DGR
 8. Отговорност на страните при превоз на опасни товари

Тема 4: Превоз на опасни товари с воден транспорт

 1. Разпоредби за превозите на опасни товари по море – IMDG Кодекс
 2. Класификация на опасни товари съгласно IMDG Кодекс
 3. Ограничения и забрани за превоза на опасни товари
 4. Мултимодална декларация
 5. Опаковане и маркиране съгласно IMDG
 6. Маркиране на контейнер
 7. Сегрегация на Опасните товари
 8. ADN конвенция – общи положения

Тема 5: Превоз на опасни товари с жп транспорт

 1. Нормативна уредба
 2. Класификация на опасните товари
 3. Задължения на участниците в транспортния процес
 4. Отговорност на спедитора
 5. Опаковане на товарите. Маркиране и етикетиране
 6. Транспортни документи при превоз с железопътен транспорт, вкл. и комбиниран транспорт
 7. Изисквания към транспортните средства
 8. Общи правила за сигурност и безопасност

Успешно завършилите курса ще имат знания, умения и компетентности относно:

 • рисковете, присъщи за превозваните опасни товари;
 • законите, разпоредбите и прилаганите административни мерки;
 • професионалната им отговорност при организирането и извършването на превози на опасни товари;
 • класификацията и третирането на отделните видове опасни товари;
 • особеностите на превозите на опасни товари при отделните видове транспорт.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 550 лв. без ДДС (660 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 550 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 440 лв. без ДДС (528 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.


Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи